Op dit moment bekijkt u de website van Sense Projects B.V. of één van haar labels. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Sense Projects B.V.  redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site juist en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Sense Projects B.V. geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Sense Projects B.V. geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Sense Projects B.V. berust bij Sense Projects B.V. en/of de labels van Sense Projects B.V.. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Sense Projects B.V.. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Sense Projects B.V. geen invloed uitoefent of die niet door Sense Projects B.V. onderhouden worden. Sense Projects B.V. heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Sense Projects B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Sense Projects B.V. biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Sense Projects B.V. een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Sense Projects B.V. deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Sense Projects B.V. noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.
Sense Projects B.V. behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Sense Projects B.V. nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Sense Projects B.V. volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Sense Projects B.V. moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Sense Projects B.V., een in Nederland geregistreerde onderneming met KVK registratienummer 63565102, gevestigd te Rector Mulderstraat 16, 5962 AH, Melderslo, Nederland.